Bu Kategoridesiniz : / / 03 Şubat 2018 Cumartesi 08:37

Günümüzde müzecilik anlayışı

YAZIYI OYLA
[Total: 6 Average: 4.7]

Geleneksel müzecilik daha çok arama, toplama, koruma, bakımını yapma ve sergileme anla-
yışı ile sınırlıyken; çağdaş müzecilik, iletişim kurma ve eğitme işlevlerini de üstlenmiştir. Sonuçta
etkin, dinamik, etkileşimci ve katılımcı bir müzecilik anlayışına geçilerek, kitlelerin gereksinimle-
ri ve ilgi alanları doğrultusunda ilişki kurulmuştur (Erdoğan,2003:2). Günümüzde müzeler artık
sadece bir bina ya da koleksiyon değildir. Müze toplar, korur ancak depo değildir; müze belgeler,
arşivler ancak bir kütüphane değildir; müze eğitir ancak okul değildir. Müze, tüm bu işlevleri kap-
sayan birer kültür merkezi ve kompleksidir.
Eğitim müzenin en önemli işlevlerinden biridir. Müze eğitiminde çocuklar, öğrenciler, yetiş-
kinler önemli bir potansiyel teşkil eder. Dolayısıyla okullarla yapılacak olan etkin iletişim hatta
müze faaliyetlerinin ders programlarında zorunlu hale getirilmesi müzeye ulaşabilirliği arttırmak-
tadır. Müze eğitiminde kullanılacak terminoloji çocuklar ve yetişkinler açısından farklılıklar gös-
terebilir. Anlaşılabilirlik bilginin kazanımı açısından çok önemlidir.
Müze engelli ziyaretçilere uygun olarak da düzenlenmelidir. Bunun için müzeleri ziyareti ko-
laylaştıracak teknolojiler kullanılmalıdır. Tekerlekli sandalye hizmetini yanı sıra görme engelliler
için kabartma yazılı alfabeler, ses kayıtları, müze rehberleri kullanılmadır.
Enteraktif müzeciliğin ve sanal müze uygulamaları müzelerin ulaşabilirliğini arttırmaktadır.
Öte yandan müzeler gerektiğinde insanların ayağına götürülmelidir. Gezici müzeler, sunumlar,
konferanslar, seminerler v.b aracılığıyla müzeler çeşitli sosyal projelerin uygulama alanları olabilir.
Müzeler entelektüel zekânın artmasında ve kültür endüstrisinin gelişmesinde rol alan saygın
eğitim kurumları olarak gelecekte de yaşantımızı şekillendirmeye devam edecektir. Müze gezmek
insanın varoluşuna anlam yükleyen kişisel bir ihtiyaçtır. Müzeler insanların görsel algısında bü-
yük değişimler yaratır. Bugünden geçmişe kurulan anlamsal bağlar, geleceğin şekillenmesinde de
yardımcı olur’ (Erbay,2015:23). Günümüz müze anlayışı kültür, iletişim, öğrenme ve kimlik ara-
sındaki karmaşık ilişkileri daha çağdaş bir anlayışla kavramaktadırlar. Müze ziyareti esnasında
kişi, müze nesnelerine kendi kimliğinin bir temsilcisi olarak bakarken geçmişi keşfederek bu günü
yeniden yorumlar.
21. yüzyılla birlikte müzeler, daha fazla ne yapmaları konusunu göz önünde bulundurarak top-
lumla etkin bir şekilde iletişim kurmak konusunda yoğunlaşmıştır. Müze izleyicisinin dikkatini
çekmek konusunda ciddi araştırmalar yapılmaktadır. Böylelikle müzenin 21. yüzyıldaki işlev ve
amaçları yeniden gözden geçirilerek eşitlikçi, adil belirli bir kesimi temsil ettiği düşünülen bir
yaklaşımdan uzak kurumlar haline gelmiştir. Dolayısıyla müze, kültürel kimlikleri vurgulamanın
önemine değinirken iletişime öncelik verilmesinin gerekliliğini vurgular. Farklı toplumlarla ileti-
şime geçerek, toplumların birbirini tanımasını sağlar.
Çağdaş müzeler değişim kavramına yabancı değillerdir. Müzelerin değişen çevrelerine uyum
sağlamaya çabaladıkları, yönetim ve finansman bağlamında çalışma pratiklerini yeniden düzenle-
me sürecinde yeni yaklaşımlara açık oldukları izlenmektedir.
Günümüzde çağdaş kültür politikası bağlamında devletin tüm farklılıkları ile kültürel mirasını
koruması ve özellikle diğer nesillere aktarması için önemli bir kurum olan müzeler, kültürel hak-
ların insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğundan hareketle toplumsal işlevlerini ön planda tutulmaktadır.

 

ÖZETLERSEK

Müze, kültürel değer taşıyan unsurlardan oluşan bir bütünü türlü biçimlerde korumak, incele-
mek, değerlendirmek, sergilemek amacıyla toplum yararına sürekli yönetilen kurumdur. Temelde
amacı korumak, toplamak, belgelemek ve değerlendirmektir. Son yıllarda müzecilik anlayışının
insan odaklı olduğu bir gerçektir. 20.yy.da kütüphane, laboratuar gibi kurumlar arasına müzeler-
de katılmıştır. Günümüzde Müzelerin insan oluşumuna kültürel olduğu kadar toplumsal katkıları
da mercek altına alınarak, müzelerin pedagojik, sosyolojik, psikolojik, eğitim ve ekonomik açılar-
dan taşıdığı önem de vurgulanmaya başlanmıştır.

ABSTRACT
The museum is an institution that is managed on behalf of the public benefit, to protect, study,
exhibit the combination which is composed of items that possess cultural values in various met-
hods. Its basic purpose is to protect, collect, document and evaluate. In recent years, it is a fact the
mıseumology is people-oriented. In 20 th century, the museums are considered as institutions like
libraries and laboratories. Presently, the social as well as cultural contributions of the museums to
the human development are being studied; the pedagogic, sociologic, psychologic, educational and
economical importance of the museums are being emphasized.

Kaynak ; Doç. Berna OKAN

 benzer yazılar

Bodrum Gezilecek Yerler  

Bodrum Gezilecek Yerler

Tüplü Dalış Nerelerde, Nasıl Yapılır?  Nasıl bir heyecandır?  

Tüplü Dalış Nerelerde, Nasıl Yapılır? Nasıl bir heyecandır?

Assos Antik Kent nerede, nasıl gidilir? ve tarihi…  

Assos Antik Kent nerede, nasıl gidilir? ve tarihi…