Bu Kategoridesiniz : / 11 Şubat 2018 Pazar 08:29

Nevşehir Tarihi

YAZIYI OYLA
[Total: 4 Average: 5]

Nevşehir ve civarının yaklaşık M.Ö.5000
senelik bir tarihi geçmişi vardır. Bölgenin ilk
sakinleri Hititler olup, bu bölgeye “Nissan ismini verdiler, Hititlerden sonra Frigler ve Lidyalılar böl geye sahip oldular,
Kapadokyaya Asurlular “Katputuka” isimini
verdiler M.Ö.6.asırda Persler bu bölgeyi ele
geçirdiler.


M.S.395 yılında Roma İmp.nun bölünmesi
üzerine Anadolu’nun diğer bölgeleri gibi Doğu Roma (Bizans)’in payına düştü.
İslam orduları “Niğde-Aksaray-Kayseri’l
üçgeni içinde kalan bu bölgeyi 8.asırda
fethederek 300 sene hakim oldular. İslam devleti , iç isyan ve bölücü faaliyetlerle zayıflayınca bölge tekrar Bizans’ın eline geçti.
1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu
Fatihi Kutalmış oğlu Süleyman Şah, bütün
Anadolu gibi bu bölgeyi de fethetti. Türkler bu köye “Muşkara” isimini verdiler. Selçuklu
devletinin yıkılışından sona İlhanlılar 14.asır
ortalarında da Eratna oğulları ve Karaman
oğulları bu bölgeye hakim oldulat 14. Asrın
sonlarında Nevşehir ve civarı Osmanlı devleti hakimiyeti altına girdi, Bu esnada “Muşkara” köyü I û- 1 2 hanelik bir yerleşim merkeziydi.
-1730) Lale devrinin sadrazamı 41701
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa “Muşkara köyünü genişleterek imar etti, Yenil kurulan Şehre Yeni şehir” manasına gelen Nevşehir” İsmi verildi ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Şubeleri oluşturulmaşını öngören kararın Nevşehir”de uygulanmasına öncülük etti. Bu cemiyetin önde gelenleri Eyüp Bey, Müftü Süleyman Hakkı Efendi, Belediye Başkanı Ahmet Efendi idi. Bugün Nevşehir’e bağlı olan Avanos’ta da cemiyetin bir şubesi kurulmuştu. Bu cemiyetin çalışmalarında en etkin kişi Belediye Başkanı Nuri Bey’dir. Milli Mücadele yıllarında Nevşehire ilişkin
olarak anılması gereken bir başka gelişme de Mustafa Kemal’ in 22 Aralık 19191 da Hacı Bektaşla gelmesidir. Bektaşileri Milli Mücadeleye kazanmak amacını güden Mustafa Kemal Hacı Bektaşl Veli Tekkesi Çelebisi Cemalettin•Efendi ve tekke şeyhi Salih Niyazi Baba ile görüştü. Ülkenin içinde bulunduğu durum uzun uzadıya ele alındı. Her iki Bektaşi önderi de Mustafa Kemal ile aynı- düşüncede olduklarını ve Milli Mücadele saflarına katıldıklarını açıkladılar, Bu Mustafa Kemal”in Sivas Kongresi sonrasında kazandığı en önemli başarılarından biriydi. Bu görüşmeden sonra Anadolu’nun her yanındaki Bektaşi Tekkeleri birer Kuvay-i Milliye karargahı İşlevi Nevşehir Osmanlıların son dönemlerinde Niğde Sancağı’na bağlı bir kaza idi. Cumhuriyetimizin ilanından sonra 1924’te Niğde yeni idari yapılanmada bir il olarak ortaya çıkarken Nevşehir de ilçelerinden biri oldu.
6429 sayılı yasa ile Nevşehir 20 Temmuz bir kaza olarak Niğde sancağına bağlandı. 1954 tarihinde il haline-getirildi. Kırşehir ve Nevşehir Mondros Mütarekesi günlerinde – Kırşehir’e bağ! Mucur, Avanos, Hacıbektaş 12. Kolordu” ya bağlı 11. tümenin denetim alanı içindeydi, Karargâhı Niğde”de bulunan tümenid önemli silah ve cephane depolarından biri de Nevşehir’de idi. Orta Anadolu, Mütareke’nin belirlediği paylaşım alanlarının dışında kaldığı için Nevşehir, Milli Mücadeleryıllarında önemli bir siyasi olaya tanık olmadı. Bununla birlikte 4 Eylül 1919”da toplanan Sivas Kongresi’ne, Nevşehir adına bir delege katıldı: Dellalzade Hacı Osman Efendi.
Hacı Osman Efendi, kongrede alınan bütün vilayet ve kazalarda Anadolu ve Rumeli (1943 ..te Kayseri’ye bağlı Ürgüp
(1935′”te ilçe oldu.), Niğde’ye bağlı Arapsun (1948’de Gülşehir adını aldı.) Nevşehir’in ilçeleri haline getirildi. Kozaklı ve Hamamorta köyleri Avanos” a bağlı birer köy iken birleştirilerek 1954” te Kozaklı adıyla ilçe olarak Nevşehir’le bağlandı. Kırşehir 1957de tekrar il yapıldı. Mucur ilçesi ile beraber Nevşehir’den ayrıldı. Daha önceleri Melegübü ismi ile anılan bir bucak merkezi olan Derinkuyu I Nisan 19601ta ilçe durumuna getirildi. Acıgöl kasabası ise 4 Temmuz 1987de ilçe olmuştur.

 benzer yazılar

Bodrum Gezilecek Yerler  

Bodrum Gezilecek Yerler

Tüplü Dalış Nerelerde, Nasıl Yapılır?  Nasıl bir heyecandır?  

Tüplü Dalış Nerelerde, Nasıl Yapılır? Nasıl bir heyecandır?

Assos Antik Kent nerede, nasıl gidilir? ve tarihi…  

Assos Antik Kent nerede, nasıl gidilir? ve tarihi…